Általános Szerződési Feltételek (hatályos: 2022. május 1-jétől)

A Szerződés alanyai

Egyrészről: a HMM Legal Services Kft. (széhely: 1016 Budapest, Tigris utca 56. 2. em. 10.; adószám: 25847154-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-292360), mint a Borterasz.hu portál üzemeltetője
Másrészről: a felhasználók, megrendelők, pincészetek (továbbiakban: Felek)

A tevékenység jogszabályi alapjai:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

A Borterasz tevékenysége

A borterasz.hu kiemelt célja, hogy minden magyar pincészetnek (a pincészet méretétől függetlenül) igényes és professzionális internetes megjelenési lehetőséget biztosítson.

A borterasz.hu látogatói elérhetik az oldalon szereplő pincészetek által feltöltött – elsősorban a borokkal kapcsolatos – információkat. A regisztrált felhasználók számára a Borterasz lehetőséget ad, hogy a honlapon szereplő borokkal kapcsolatban véleményt nyilvánítsanak, a borokat vagy a pincészeteket a kedvenceik közé tegyék, illetve megrendeljék a borokat azoktól a pincészetektől, akik ezt lehetővé tették.

Szerződés létrejötte

A HMM Legal Services Kft. és a Felek között létrejött elektronikus szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés ráutaló magatartással, illetve a pincészetek által küldött visszaigazolással jön létre. A megrendeléseket rendelési kód alapján tartjuk nyilván. A szerződés megkötésének nyelve: magyar.

Regisztráció

A borterasz.hu portál minden látogatója, amennyiben belép weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el.

A megadott adatok valódiságáért a regisztrációt kezdeményező tartozik felesőséggel. Amennyiben az üzemeltetőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás eredménytelensége esetén a borterasz.hu portál üzemeltetője jogosult a regisztrált felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve felhasználót a borterasz.hu portál használatából kizárni.

A szolgáltatásokhoz történő hozzáférés érdekében a felhasználó által választott jelszó titkosságának megőrzése a felhasználó felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a jelszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a borterasz.hu üzemeltetőjét ezért semminemű felelősség nem terheli.

A honlap regisztrációt követő használata során – a regisztráció alkalmával kötelezően megadott adatokon kívül – egyéb, önkéntesen megadott adatokra lehet szükség.

Bor rendeléséhez az alap regisztráción felül további adatok megadására is szükség van (ilyen különösen a szállítási cím, számlázási cím, telefonszám).

A regisztrációt követően a felhasználó további tartalmak létrehozására, közzétételére válhat jogosulttá, melyek szerkesztésébe, módosításába más felhasználókat is bevonhat. E jogosultságok megszerzése további adatok megadását, valamint további feltételek elfogadását feltételezik.

A Borterasz honlapon való böngészéshez, a szöveges tartalmak megjelenítéséhez nem szükséges regisztráció. A megrendelés, a vásárlás, illetve a pincészetek részéről termékeik eladásra történő felajánlása regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során a vásárlók részéről a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása szükséges. Így név, szállatási cím, e-mail cím és telefonszám. Az adatok ellenőrzésére és módosítására, illetve törlésére bármikor lehetőség van a „Saját profil- adataim módosítása” menü pont alatt. Az esetleges módosítások azonban a már leadott megrendelésekre nem vonatkoznak.

Regisztráció esetén a felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a borterasz.hu üzemeltetője a felhasználóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, információkról. A felhasználókat kereskedelmi jellegű ajánlatokkal hírlevél útján keressük meg, mely fogadásához felhasználó a regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban adatai módosításánál bármikor leiratkozhat arról.

Amennyiben továbbá a felhasználó „Kedvenc” minősítéssel lát el egy pincészetet, úgy abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy a pincészet hírlevelet küldhessen részére. A pincészetek által küldött hírlevelekről a felhasználó szintén bármikor leiratkozhat anélkül, hogy kedvencei közül törölnie kellene az adott pincészetet.

Megrendelés menete

A HMM Legal Services Kft., mint a honlap üzemeletetője az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása során közvetítőként jár el.

A megrendelni kívánt termékek azok kiválasztása és a kívánt mennyiség megjelölése után a kosárba tehetőek. A kosár az oldal jobb felső sarkában található és annak tartalma bármikor módosítható, illetve a rendelés elküldése előtt törölhető. A termékek kiválasztása után meg kell adni a szállítási adatokat. A megrendeléshez megjegyzések fűzhetőek,a kosár tartalma áttekinthető, majd a megrendel gombra kattintva a megrendelés véglegessé válik.

A termékek feltüntetett vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

Amennyiben a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a pincészet a megrendelés státuszát nem módosítja, úgy abban az esetben a megrendelő mentesül szerződéses kötelezettsége alól.

A megrendelés során a pincészet a megrendelés gördülékeny teljesítése érdekében hozzájut a megrendelő nevéhez, e-mail címéhez, szállítási és számlázási címéhez, valamint telefonszámához. A pincészetek kötelesek ezeket az adatokat bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a teljesítés érdekében használni.

Szállítási feltételek

A megrendelt termékek kiszállítására, átadása és a pénzügyi teljesítés vagy saját érdekkörben vagy külön, minden esetben a pincészetek, és a terméket megrendelő megállapodása alapján kerül sor.
A borterasz.hu üzemeltetője azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására (pl. futárszolgáltatás). Így a pincészetek jogosultak igénybe venni a borterasz.hu üzemeltetőjével szerződéses kapcsolatban álló futárszolgálatot. E futárszolgálatot a Felek saját felelősségükre, a szolgáltatást nyújtó feltételei szerint veszik igénybe. E feltételek a megrendelések visszaigazolására szolgáló felületen találhatóak. A megrendelt szolgáltatásért, vagy az azok elmaradásából eredő károkért a borterasz.hu portál üzemeltetője nem felel.

Szankciók

Abban az esetben, ha a pincészet megrendeléseit több ízben nem igazolja vissza 48 órán belül, a borterasz.hu portál üzemeltetője jogosult figyelmeztetést küldeni. Amennyiben megrendelés visszaigazolás elmaradása a figyelmeztetést követően is előfordul, úgy a borterasz.hu oldal üzemeltetője a vétkes pincészet végleges kizárására is jogosulttá válik.

Elállás joga

A szállítással kapcsolatos költségek minden esetben a pincészet és a vásárlók közötti megállapodás tárgyát képezik. A megrendelő az általa megrendelt termék kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ebben az esetben a megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A pincészet az elállási jog gyakorlása esetén, a megrendelő által kifizetett összeget az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni.

Borterasz szolgáltatásának ellenértéke

A pincészeti oldalak létrehozásakor a regisztráció során a pincészetek számára olyan díjcsomag is elérhető, melyben a regisztráció és a kínálat honlapon történő megjelenítése is ingyenes. A választható díjcsomagok paraméterei a regisztráció során részletesen megismerhetőek, kiválasztására és elfogadására is ott kerül sor.

Felelősségkorlátozás

A Felhasználók, vagy más természetes vagy jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok által a borterasz.hu oldalon elhelyezett tartalmakért, illetve a tartalomból eredő bármiféle károkért a borterasz.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

A felhasználó és a pincészetek által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok okán felmerülő teljesítési akadályért, illetve egyéb a megrendelés teljesítése során felmerült problémáért a honlap üzemeltetőjét semminemű felelősség nem terheli.

A borok szállításának, vagy a megrendelés pénzügyi teljesítésének elmaradásából eredő bárminemű kárért a borterasz.hu üzemeltetője felelősségét teljes mértékben kizárja.

Az üzemeltetőt nem terheli felelősség az előre nem látható, a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, így például üzemzavar, vírus, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért.

Az esetleges reklamációt a Ptk. szabályai szerint közvetlenül a terméket előállító pincészetekkel szemben érvényesíthetőek. A megrendelt termékek minőségével kapcsolatban a borteraszt semmilyen felelősség nem terheli.

Szerzői jog

A borterasz.hu portálon az üzemeltető által közzétett tartalom (ideértve többek között a cikkeket, fotókat, grafikákat és egyéb anyagokat, a weboldal megjelenését, design-ját, szerkesztési elvet, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, védjegyet, szolgáltatási védjegyet, logót, kereskedelmi megnevezést) a borterasz.hu portál üzemeltetőjének szellemi tulajdonát képezik.
Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Moderálás

A fórum, illetve a hozzászólási lehetőségek biztosítása a borterasz honlap üzemeltetőjének ingyenes szolgáltatása. A hozzászólások tartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Abban az esetben amennyiben egy adott hozzászólás az üzemeltető vagy mások jogos érdekeit, illetve közerkölcsöt sért, az indoklás és előzetes értesítés nélkül törölhető. A jogsértő, illetve trágár megjegyzéseket ismétlődően feltöltő felhasználók honlap használati jogosultságai korlátozhatóak. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges.

Egyéb rendelkezések

A Borterasz portálon termékek értékesítése céljából kizárólag olyan pincészetek regisztrálhatnak, akik rendelkeznek a termékeik forgalomba hozatalához szükséges engedélyekkel.

A honlapon keresztül bort kizárólag 18. életévüket betöltött, legalább korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyek rendelhetnek.

A honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosíthatja. Minden egyes módosítás alkalmával a honlap üzemeltetője felhívja a felhasználói figyelmét az ÁSZF módosulására.

 

 

 

Korábban hatályos Általános Szerződési Feltételek:

2010. november 1-jétől 2022. április 30-ig

 

 

Borkedvelőknek

  • bejelölheti kedvenc borait
  • értesülhet a legfrissebb akciókról
  • követheti a borvilág híreit
  • közvetlenül rendelhet kedvenc borászától